Nghị luận về một tư tưởng đạo lí

  • Chia sẻ kiến thức 24h

bài văn nghị luận về tư tưởng đạo lý

Nhận định điều cần phải chứng minh, không những chỉ bản thân mình hiểu, mà còn phải khiến người khác thống nhất, tán thành có mình cách hiểu đúng nhất.chọn lọc viện dẫn. Từ thực tế cuộc sống rộng lớn và trong đó gồm các tư liệu lịch sử rất phong phú, ta phải tậu & chọn lọc trong khoảng trong đấy những dẫn chứng xác đáng nhất, điển hình, toàn diện nhất (nên chỉ cần vài ba dòng để làm minh bạch điều cần CM). Dẫn chứng phải thật sát có điều đang muốn làm cho minh bạch và hẳn nhiên dẫn chứng phải hợp lí lẽ phân tách chỉ ra những nét, các điểm ta cần khiến nổi bật trong các chứng dẫn kia...
https://butbi.hocmai.vn/soan-bai-nghi-luan-ve-mot-tu-tuong-dao-li.html

Skills