Night Scenery

  • Patterson Garry
Vấp ngã lần đầu vì một hòn đá là sự u mê Nhưng nếu vấp ngã vì hòn đá đó lần thứ hai thì là sự u ám...♥️NTN
One evening, while I was crossing the bridge, I came across rain and a scene: bright yellow light on a street corner, recently a row of trees, far away from being able to see big buildings and vehicles downstairs. E-mail: rajurana444@yahoo.com
© All Rights Reserved Time: October 12, 2018