Soạn văn bài Phát biểu theo chủ đề

  • Chia sẻ kiến thức 24h

Ngữ văn 12

Mỗi tư nhân đều có định hướng, chọn lọc riêng. Sở hữu quan niệm cho rằng đại học là cách thức lập thân duy nhất của tuổi teen hiện tại. Tuy nhiên ý kiến này mang đến chưa hẳn đã đúng. Đưa ra một vài quan niệm: Vào đại học là con đường lập thân rẻ nhất nhưng ko là duy nhất: chẳng hề mọi bạn teen đều với khả năng được đại học. Ngoài con đường đó, bạn trẻ có thể: học nghề, khiến cho kinh tế gia đình… mang đa dạng bạn teen dù đã học xong đại học nhưng không mang đủ khả năng lập thân…
https://butbi.hocmai.vn/soan-bai-phat-bieu-theo-chu-de-mon-ngu-van-lop-12.html

Skills