tác phẩm văn học lớp 12

  • Chia sẻ kiến thức 24h
Thông điệp nhân vào một ngày toàn cầu phòng chống aids 1-12-2003 (Cô-phi-an-nan)
1) khai mạc :
đề cập lại việc cam kết của tất cả các nước trên thế giới để đánh bại căn bệnh HIV/AIDS vào năm 2001 và Tuyên bố về cam kết phòng chống HIV/AIDS của quốc gia đấy.
2) Nhìn lại tình hình thực hành phòng chống HIV/AIDS:
Đã với một số tín hiệu của chúng ta về nguồn lực, ngân sách, chiến lược đất nước về phòng chống HIV/AIDS.
Song hành động của chúng ta vẫn quá ít so sở hữu đề xuất thực tế, dịch HIV/AIDS vẫn hoành hành gay tử vong trên thế giới và với rất ít dấu hiệu suy giảm. Trong năm vừa qua, cứ mỗi từng phút trôi qua có 10 người nhiễm HIV, và đại dịch này đang lây lan mang tốc độ báo động ở đàn bà , đang lan rông nhanh nhất ở chính khu vực mà trước nay dường như vẫn còn an toàn- đặc biệt là Đông Âu và phần lớn Châu Á, trong khoảng dãy núi U-ran đến yên bình Dương.
https://butbi.hocmai.vn/soan-van-12-chi-tiet-cac-tac-pham-van-hoc-lop-12.html

Skills