LEAN BACK

  • Nwaka Okparaeke

A short film created by Nwaka Okparaeke Director: Nwaka Okparaeke https://www.instagram.com/by_nwaka/ Director of photography: Caleb Samuel https://www.instagram.com/_shotbyred/ Actresses: Vomkg https://www.instagram.com/vomkg/ Marie-Chantal Acka https://www.instagram.com/_mchantal_/ Mekalla https://www.instagram.com/ma.kevelli/ Actors: Hammad Kamara Odinaka Okparaeke Music: AyChibs https://www.instagram.com/aychibs/ Eun https://www.instagram.com/__eun_/ Temesgen https://www.instagram.com/temesgensamuel_/ Vocals: ADA