Long short là gì? Phân biệt long position và short position

  • My Trade

Thuật ngữ position thường đi cùng với long và short. nó được hiểu là vị thế hay tình trạng nắm giữ, sở hữu và sử dụng một loại tài sản nhất định của các bên khi tham gia vào hợp đồng tài chính.

#longshort #mytrade
Xem chi tiết tại: https://hanghoa24.com/long-short-la-gi/