معرفی دانشگاه ارجیس ترکیه

  • uniland 1

دانشگاه ارجیس یکی از دانشگاه های دولتی کشور ترکیه می باشد. تاسیس این دانشگاه به سال 1978 باز می گردد. همچنین دانشگاه ارجیس دارای 19 دانشکده می باشد. لازم به ذکر است نحوه پذیرش این دانشگاه از طریق آزمون های YOS/SAT صورت می گیرد.

https://uniland.ir/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87/

Project Tags

Skills